All Lyrics of Bernhoft

New Shot

By

B & Bernhoft

Feel Fine

By

B & Bernhoft

No Us, No Them

By

B & Bernhoft

Rødt Hjerte

By

B & Bernhoft