All Lyrics of ???????? ?????? (Lazernaya Boroda)

????? (Kruti)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

??????? (Triptych)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

?????? (Chiller)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

????? ????????? (Secrets of the Universe)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

???????? ??????? (The legacy of ancestors)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

?????????? ??? (Lucid dreams)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

??????? ? ???? (Went out the window)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

???????? ??? (Faceless god)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

????????? (Alyoshenka)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

?????? ??????????? ?????? (King of the Emerald City)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

??????? ????? (Flying castle)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

??????? (Water)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

??? (There)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

?? ???????? ???????? (Do not bury animals)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

?? ??????? (For mushrooms)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

? ????? ????? ???????? (From the roof dropped icicle)

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

???????? (Tamagochi) [Rerecorded]

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

????? (Beasts) [Rerecorded]

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

?????? (Satan) [Rerecorded]

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0

???????? ??? ??????? ??????? (Flying over cuckoo`s nest) [Rerecorded]

By

???????? ?????? (Lazernaya Boroda) & 0