Noten Lezeh Likrot – ???? ??? ????? Lyrics

Jasmin Moallem - ????? ????? Lyrics

You are viewing Noten Lezeh Likrot - ???? ??? ????? Lyrics - Jasmin Moallem - ????? ?????

Noten Lezeh Likrot - ???? ??? ????? song lyrics are written by Jasmin Moallem - ????? ?????

Complete information about Noten Lezeh Likrot - ???? ??? ????? lyrics

Selected song name: Noten Lezeh Likrot - ???? ??? ?????
Singer Name: Jasmin Moallem - ????? ?????
Lyrics written by: Jasmin Moallem - ????? ?????

You can see all the lyrics of Jasmin Moallem - ????? ????? songs at rare-lyrics.com
היום כתבתי שלושה שירים לפחות
מרוב עבודה הידיים שלי נדפקות
אני לא מבין איך פשוט נותן לזה לקרות


גל אחרי גל
שיר אחרי שיר
אני כאן רק נותן לזה לקרות
אבן אחרי אבן
גל אחרי גל
אני כאן רק נותן לזה לקרות


אני לא תמיד חייתי ככה זה ברור
נפתחה עליי איזה דלת בשמיים
אולי התפללתי טוב בכיפור
אני באולפן מעשן עם החלון סגור
תווה חוט מעמוד לעמוד
בודק את המוליכות
ולא יעזור לי לשאול
אני לא מבין איך רק נותן לזה לקרות


גל אחרי גל
שיר אחרי שיר
אני כאן רק נותן לזה לקרות
אבן אחרי אבן
גל אחרי גל
אני כאן רק נותן לזה לקרות

יום אחרי יום
מתחלפות עונות
אני כאן רק נותן לזה לקרות
דף אחרי דף
דרך אחרי דרך
אני כאן רק נותן לזה לקרות


אני לא תמיד חייתי ככה זה בטוח
הייתי עפה קילומטר מכל איזה משב של רוח
אני פה שעתיים שיחת נפש עם איזה הומלס בגאולה
יום אחרי זה מתפטרת שמה אלף שקל על תפוח
למה? לא יודעת
אני לא מבינה רק נותנת לזה לקרות


גל אחרי גל
שיר אחרי שיר
אני כאן נותנת לזה לקרות
פרק אחרי פרק
גל אחרי גל
אני כאן נותנת לזה לקרות


יום אחרי יום
אותן החברות
אני כאן נותנת לזה לקרות
עיר אחרי עיר
ארץ אחרי ארץ
אני כאן נותנת לזה לקרות