Psalm 46: Stroudwater Lyrics

Eurielle Lyrics

You are viewing Psalm 46: Stroudwater Lyrics - Eurielle

Psalm 46: Stroudwater song lyrics are written by Eurielle

Complete information about Psalm 46: Stroudwater lyrics

Selected song name: Psalm 46: Stroudwater
Singer Name: Eurielle
Lyrics written by: Eurielle

You can see all the lyrics of Eurielle songs at rare-lyrics.comMar sin ged ghluaist’ an talamh trom, cha-n aobhar eagal duinn:
Ged thilgeadh fòs na sleibhte mòr’ am builsgein fairg’ is tuinNa h-uisgeacha le beucaich bhuirb, ged rachadh thar a cheil’:
Le’n ataireachd ged bhiodh air chrith na beanntan àrd’ gu leirTa amhainn ann, le ’sruthaibh sèimh, ni cathair Dhe ro-ait;
Fior-àite naomh an ti a’s àird’, am bheil sior-chòhnuidh aig