Who’s My Pretty Baby Lyrics

Elizabeth Mitchell Lyrics

You are viewing Who’s My Pretty Baby Lyrics - Elizabeth Mitchell

Who’s My Pretty Baby song lyrics are written by Elizabeth Mitchell

Complete information about Who’s My Pretty Baby lyrics

Selected song name: Who’s My Pretty Baby
Singer Name: Elizabeth Mitchell
Lyrics written by: Elizabeth Mitchell

You can see all the lyrics of Elizabeth Mitchell songs at rare-lyrics.comWho's my pretty baby
Who's my pretty little baby
You're my, my pretty little baby
Hey Hey pretty babe
Hey Hey pretty baby
Ho Ho pretty little baby
You're my, my pretty little baby
Hey hay pretty babe
Who'll be my little man
Who'll be my nice lady
Who'll be my funny little buddy
Hey hey pretty babe
You'll be my little man
You'll be my nice lady
You'll be my funny little buddy
Hey hey pretty babe
Who's my pretty baby
Who's my prett little baby
You're my, my pretty little baby
Hey hey pretty babe